Informacje ogólne

 1. Ponieważ szanujemy prywatność użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy https:unmute.pl (dalej: „Serwis”) i korzystających z naszych usług, opracowaliśmy niniejszy dokument, w którym opisaliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i zasady zarządzania plikami cookies.
 2. Przez użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Przez „dane osobowe” należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 4. Przez „pliki cookies” należy rozumieć pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony internetowej.
 5. Przez „RODO” należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem określającym na jakich zasadach będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jesteśmy My, czyli UNMUTE Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001063994, REGON: 526719563, NIP: 7011170117, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 złotych. (dalej: „Administrator”).
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania z uprawnień, można kontaktować się pisząc na adres m.rosloniec@unmute.pl.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy dane, które użytkownik podaje lub pozostawia korzystając z naszego Serwisu i usług. Są to np.: dane podawane w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie, jak również dane, które użytkownik pozostawia poruszając się po Serwisie czyli te, znajdujące się plikach cookies oraz adres IP urządzenia.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

Cel: Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
Okres przetwarzania: Do czasu wygaśnięcia umowy. W przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania. 

Cel: Zawarcie i wykonanie umowy z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – w przypadku, gdy stroną umowy nie jest osoba fizyczna, ale np. osoba prawna (spółka, stowarzyszenie, fundacja, itp.). 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci zawarcia i wykonania umowy.
Okres przetwarzania: Do czasu wygaśnięcia umowy. W przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania. 

Cel: Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane drogą elektroniczną (e-mail, formularze kontaktowe) i telefoniczną.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci udzielenia odpowiedzi.
Okres przetwarzania: Do czasu ustania uzasadnionego interesu, tj. udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania.

Cel: Analizowanie danych w celu ulepszenia usług i produktów własnych administratora.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ulepszenia usług i produktów własnych administratora.
Okres przetwarzania: Do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Cel: Dostarczanie newslettera.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania zgody.

Cel: Profilowanie na potrzeby oferowania produktów i usług odpowiadających potrzebom użytkownika. Ponadto zbieranie danych automatycznie za pośrednictwem plików cookies oraz przetwarzania tych danych przez Administratora oraz udostępnianie tych danych zaufanym Partnerom, w celu profilowania i dostarczania reklamy –  przypadku wyrażenia stosownej zgody na przechowywanie w urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci dostarczania reklamy.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie. Do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie. 

Cel: Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora i zaufanych Partnerów w postaci prowadzenia marketingu produktów i usług. 
Okres przetwarzania: Do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Cel: Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora i zaufanych Partnerów w postaci prowadzenia marketingu produktów i usług. 
Okres przetwarzania: Do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Cel: Udział w rekrutacji i dołączenie do bazy talentów.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania zgody.

Cel: Udział w rekrutacji i dołączenie do bazy talentów.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania zgody.

Cel: Udział w rekrutacji i dołączenie do bazy talentów – w przypadku, gdy przekazujesz nam dane „wrażliwe”, tj. dotyczące niepełnosprawności (np. informujesz, że jesteś osobą głuchą).
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania zgody.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Lista zaufanych Partnerów stanowi załącznik do Polityki Prywatności.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie niektórych danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu i usług. Niepodanie danych tzw. „wrażliwych” nie ma wpływu na dostępność i korzystanie z Serwisu, czy usług. 
 3. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać przekazane organom i instytucją publicznym.
 4. Odbiorcami danych zgromadzonych w bazie talentów będą agencje reklamowe i inne podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie dotyczącym realizacji kampanii reklamowych, jak również podmioty zlecające Administratorowi takie usługi. 
 5. Udostępnienie informacji na temat Twojej niepełnosprawności następuje na podstawie Twojej zgody (po jej wyrażeniu). 
 6. Dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ze względu na brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony stosowane są zabezpieczenia, np. w postaci standardowych klauzul umownych. Informacje na ten temat są dostępne u Administratora.
 7. Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w celu profilowania, które nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. 
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. 
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik w każdym momencie może skorzystać z prawa do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy pisać na adres e-mail wskazany powyżej. 
 12. Użytkownik w każdym momencie może wycofać zgodę dotyczącą stosowania plików cookies lub modyfikować zakres ich stosowania. 
 13. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy, użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Lista zaufanych partnerów

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności:

 1. Value Media Sp. z o.o.
 2. Mediaplus Sp. z o.o.
 3. Labcon Sp. z o.o.
 4. Group One Media Sp. o.o.
 5. RL Media Sp. z o.o. Sp.k.